Koolitus “Tarkvara testimine algajatele”

Õppekava nimetus: “Tarkvara testimine algajatele”

Õppekavarühm: Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk: Koolituse tulemusel oskab õppija iseseisvalt testida tarkvara erinevates tarkvaraprojektides. 

Õpiväljundid: koolituse lõpuks õppija…

 • tunneb ja kasutab tarkvara testimise meetodeid erinevates tarkvaraprojektides tarkvara testimiseks,
 • saab vajaliku info oma töö tegemiseks,
 • raporteerib vigu, koostab testimise raporteid ja annab ülevaadet oma tööst,
 • kasutab tarkvara testija töös vajaminevaid töövahendeid,
 • orienteerub tarkvaraarenduse protsessis tarkvara testijana,
 • orienteerub tarkvaraarenduse meeskonnas tarkvara testijana,
 • tunneb tarkvara arendamise aluseid.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: 

 • ettevõtte töötajad, kes soovivad ümber õppida tarkvara testijaks,
 • ettevõtte tarkvara testijad, kes soovivad ennast tarkvara testimise alal täiendada.

Õppe alustamise tingimused: töötamine või tööle asumine tarkvaraarendusettevõttes. 

Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Maht: 150 tundi, millest 20 tundi on auditoorset tööd, 10 tundi praktikat koolikeskkonnas, 70 tundi praktikat töökeskkonnas,  50 tundi iseseisvat tööd. Õppekava eesmärk saavutatakse kuni aasta aja jooksul. 

Õpikeskkond: loengud, praktiline töö ja diskussioon toimuvad peamiselt veebis kasutades eelistatud suhtlemise rakendust, näiteks Slack, Skype, Fleep, Discord jms. Mõned loengud ja praktiline töö toimuvad koolituse tellija ruumides, kus on piisav arv istekohti.

Õppevahendid: õppija enda sülearvuti, nutitelefon ja vabal valikul vahendid märkmete tegemiseks. Kui õppijal puuduvad need õppevahendid, siis võimaldab õppevahendid talle tema tööandja. 

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Õppe ülesehitus ja maht Õppe sisu ja õppematerjalid Õppemeetodid

Auditoorne töö

20 tundi

Tarkvara arendamisest: komponendid, tehnoloogiad, protsess, rollid ja nende ülesanded, tarkvara nõuded.

 

Tarkvara testimisest: testija ülesanded ja vastutusala, testimise liigid, meetodid ja tehnikad, töövahendid. 

Kriitilise mõtlemise teooria. 

Kaasõpilaste ettekanded läbitöötatud materjalidest. 

Loeng
Praktika koolikeskkonnas

 

10 tundi

Tarkvara testimine: info kogumine testimiseks, testimine, märkmete tegemine, raportite koostamine, tööst ülevaate andmine.

Nipid testimise tõhusamaks muutmiseks.

Tööriistade kasutamine. 

Harjutused kriitilise mõtlemise arendamiseks. 

Praktiline testimine õpetaja juhendamisel. 

 

Diskussioon õpetaja ja kaasõpilastega. 

Harjutuste tegemine õpetaja juhendamisel. 

Praktika töökeskkonnas

 

70 tundi

Tarkvara testimine: info kogumine testimiseks, testimine, märkmete tegemine, raportite koostamine, tööst ülevaate andmine.  Praktiline testimine õpetaja ja arendusmeeskonna abiga. 

 

Diskussioon õpetaja, kaasõpilaste ja arendusmeeskonna liikmetega. 

Iseseisev töö

 

50 tundi

Iseseisev tarkvara testimine.

 

Õppematerjalide läbitöötamine ja nendest kaasõpilastele kokkuvõtlike ettekannete koostamine. 

Materjalid: https://bit.ly/35Mf3XJ 

Iseseisev praktiline testimine arendusmeeskonnad.

 

Diskussioon õpetaja, kaasõpilaste ja arendusmeeskonna liikmetega. 

Õpetaja iseseisev õppematerjalide läbitöötamine. 

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod Hindamiskriteerium
Õppija demonstreerib iseseisvalt tarkvara testimist kasutades õpitud meetodeid ja töövõtteid ning arvestades testimiseks oleva tarkvara vajadusi ja arendusmeeskonna soove ning võimalusi. 

Õppija leiab tarkvara testimise tulemusena tarkvarast vigu, raporteerib need aredusmeeskonnale arusaadavalt ja nõuetekohaselt etteantud veahaldussüsteemis ning põhjendab vigade olulisust.

Õppija põhjendab arusaadavalt õpetajale ja arendusmeeskonnale testimisel sooritatud tegevusi ning  meetodite ja töövahendite valikuid. 

Arendusmeeskonna rahulolu õppija tarkvara testimisega.  Aredusmeeskond, kellega koostöös ja kelle abiga õppija sooritab praktika töökeskkonnas ning iseseisva töö on õppija w tarkvara testimise tulemustega rahul.

Väljastatavad dokumendid

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja kvalifikatsioon

Koolitaja nimi: Oliver Vilson(Linkedin profiil)

Koolitaja:

 • on töötanud tarkvara testijana ja pakkunud erinevatele ettevõtetele tarkvara testimise, testijuhtimise, testimisalaste konsultatsioonide ja koolitamise teenust alates aastast 2007, 
 • on läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi, 
 • on juhtinud oma tarkvara testimist pakkuvat ettevõtet Celeg Hannas alates aastast 2010,
 • on koolitanud, juhtinud ja aidanud luua erineva suurusega testijate tiime nii oma ettevõttes kui partneritele, 
 • on pidanud testimisalaseid loenguid ja viinud läbi testimise praktikume üliõpilastele ja täiskasvanutele, 
 • on aidanud korraldada mitmeid tarkvara testimise konverentse ja esinenud nendel ettekannetega.